Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady)

23. říjen 2009

V problematice daní a účetnictví se setkáváme s pojmy výdaje a náklady. Prakticky se jedná o to samé, ale výdaje se používají v daňové evidenci a pojem náklady pro účetnictví, bývalé podvojné účetnictví. Pro jednoduchost budeme dále používat jen pojem výdaje.

Daňově uznatelné výdaje

Pro výpočet daně z příjmů je třeba zjistit základ daně. Ten získáme odečtením výdajů od příjmů. Do výdajů, o které lze snížit základ daně, nelze ovšem započítat všechno. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů totiž rozděluje výdaje na daňově uznatelné (§ 24) a daňově neuznatelné (§ 25). Aby výdaje byly považovány za daňově uznatelné, musí splňovat následující podmínky:

  • byly vynaloženy na dosažení, zajištění a udržení příjmů, který je předmětem daně;
  • musí být prokázány, tzn, máme k nim nějaký doklad, který archivujeme;
  • vedeme o nich záznamy v daňové evidenci nebo účetnictví;
  • výdaje vznikly v roce, za který je daňově uplatňujeme;
  • nejsou vymezeny jako daňově neuznatelné výdaje v § 25 zákona o daních z příjmu.

Daňově neuznatelné výdaje

Seznam daňově neuznatelných výdajů uvedený v zákoně je poměrně rozsáhlý. Zde uvedeme jeho nejdůležitější příklady. Do výpočtu základu daně nemůžeme zahrnout:

  • výdaje na hmotný a nehmotný majetek, protože ten se musí povinně daňově odepisovat;
  • výdaje na zvýšení základního kapitálu včetně splácení půjček;
  • vyplácené podíly na zisku;
  • penále, pokuty a úroky z prodlení;
  • pojistné na sociální a zdravotní zabezpečení u osob samostatně výdělečně činných.

Změny v zákoně o daních z příjmu

V letech 2007 a 2008 bylo uzákoněno několik zásadních změn v daňové uznatelnosti výdajů. Podívejme se nyní na nejzajímavější změny v oblasti výdajů.

Sociální a zdravotní pojištění

U placení pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění za zaměstnance se nic nemění. Stále tyto výdaje můžete započítávat do daňově uznatelných. Změna nastala u osob samostatně výdělečně činných, které si sociální a zdravotní pojištění platí sami za sebe. Od roku 2007 si ho už nemohou dávat do daňových výdajů. Samozřejmě to pro ně znamená navýšení daňového základu a větší daň.

Naopak od 1.1. 2009 se jako daňově uznatelný výdaj už považují za vlastní zaměstnance zaplacené příspěvky na životní a penzijní pojištění. Vašim zaměstnancům tak můžete  nabídnout zajímavý a užitečný benefit, který vám zároveň sníží daně.

Vzdělávání zaměstnanců

V podobném duchu je i další změna. Od počátku roku 2009 mohou zaměstnavatelé do svým daňových výdajů započítávat výdaje spojené se zvyšováním kvalifikace zaměstnanců. Před touto novelou totiž zaměstnavatelé museli rozlišovat mezi prohlubováním a zvyšováním kvalifikace. Dříve byly daňově uznatelné pouze výdaje na prohlubování kvalifikace zaměstnanců. Prohlubování je vnímáno jako průběžné doplňování stávají kvalifikace. Za zvyšování kvalifikace se považuje získání vyššího stupně vzdělání.

Nadále však zůstává podmínka, že změny v kvalifikaci musejí odpovídat potřebám pracovního zařazení a povinností zaměstnance. Jinak se například posuzují výdaje na kurz angličtiny obchodnímu zástupci pro zahraniční klientelu a jinak zaměstnani mzdové účtárny.

Stravenky a nápoje

Zaměstnavatel může do daňově uznatelných výdajů zahrnout příspěvek na stravování až ve výši 55% hodnoty stravenky, maximálně však 48,30 Kč. Pokud se zaměstnavatel rozhodne provozovat vlastní stravovací zařízení pro své zaměstnance, může si dát do daňových nákladů všechny položky související s jejím zřízením, provozováním kromě hodnoty samotných surovin na výrobu jídla.

V případě nápojů dochází od roku 2009 k výraznější změně. Daňově uznány už nejsou nealkoholické nápoje jako limonády, minerálky apod. Mezi daňové výdaje však spadají balené neperlivé vody, přístroje na jejich chlazení a ohřev a tzv. ochranné nápoje v provozovnách se zvýšenými teplotními nároky.

Zásadní pravidlo a aktuální zákon

Zahrnutí daňově neuznatelných výdajů do výpočtu základu daně je pro podnikatelský subjekt sice způsobem snížení daňe z příjmu, ale vystavuje se riziku odhalení při kontrole správcem daně. Když je taková chyba zjištěna, následuje nové dodanění (vyměření vyšší daně) a udělení penále až ve výši 20% nově odvedené daně.

U každého výdaje, který použijete pro snížení základu daně, si položte otázku: "Sloužil výdaj k dosažení, zajištění, a udržení příjmů?" Pak si zkontrolujte uznatelnost výdaje v zákoně o daních z příjmu v § 25. Je důležité mít vždy novelizované vydání zákona, protože problematika daňové uznatelnosti výdajů je často mění. Své daňové přiznání proto vždy nechte zpracovat odborníky na účetnictví, kteří mají přehled o všech novinkách v zákonech.

Zdroj: Dobré-účetnictví.cz

Zpět na přehled aktualit

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací