Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů

19. květen 2005

Jak zvýšit kapitál firmy z vlastních zdrojů? Nahlédněte do praktického seznamu činností, které jsou k tomuto důležitému kroku třeba.

CHECKLIST Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů

 • Zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů lze buď na základě rozhodnutí valné hromady nebo na základě rozhodnutí představenstva, pokud valná hromada svým rozhodnutím představenstvo k tomu pověřila.
 • Při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů není do společnosti vkládán nový majetek, dochází pouze k ?přerozdělení vlastních zdrojů?.
 • Důvodem tohoto způsobu zvýšení bude zejména zvýšení konkurenceschopnosti či možnosti získat určité obchodní zakázky.
 • Předpokladem zvýšení je:
  - schválení řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrky valnou hromadou,
  - účetní závěrka musí být ověřena auditorem bez výhrad,
  - účetní závěrka musí být sestavena z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu neuplynulo více než šest měsíců
 • Ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nelze použít těchto zdrojů:
  - rezervní fond v rozsahu, v němž jej společnost dle zákona vytváří povinně,
  - sociální fond, pokud by jeho čerpání bylo vázáno na souhlas zástupců zaměstnanců,
  - oceňovací rozdíly z přecenění majetku a závazků,
  - účet změny základního kapitálu.
 • Ke zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů lze použít těchto zdrojů:¨
  - emisní ážio,
  - ostatní kapitálové fondy,
  - oceňovací rozdíly z přecenění v přeměnách,
  - fondy ze zisku a převedené výsledky hospodaření,
  - statutární fondy,
  - ostatní fondy,
  - nerozdělený zisk z minulých let
  - čistý zisk (pokud podkladem není mezitímní účetní závěrka)
 • Zvýšit základní kapitál z vlastních zdrojů nelze za stejné podmínky, kdy dle zákona nelze rozdělit zisk nebo jiné vlastní zdroje mezi akcionáře (178 odst. 2 obchodního zákoníku).

Kdo může o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů rozhodnout? Je při zvýšení ZK z vlastních zdrojů do společnosti vkládán nový majetek? Využijte PRAKTICKÝ VZOR: Rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti VH o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů!

Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů

Druhým možným způsobem zvýšení základního kapitálu je jeho zvýšení z vlastních zdrojů. Takto lze zvýšit základní kapitál buď na základě rozhodnutí valné hromady nebo na základě rozhodnutí představenstva, pokud valná hromada svým rozhodnutím představenstvo k tomu pověřila. V této kapitole se budeme zabývat zvýšením základního kapitálu z vlastních zdrojů na základě rozhodnutí valné hromady. Jak již slova ?z vlastních zdrojů? napovídají, jedná se o takový způsob zvýšení základního kapitálu, při němž do společnosti není vkládán nový majetek, tedy se změnou výše základního kapitálu se nemění výše čistého obchodního majetku a vlastního kapitálu a zvýšením základního kapitálu tedy de facto dochází pouze k ?přerozdělení vlastních zdrojů?. Základní kapitál se zvyšuje na ?úkor? jiného vlastního zdroje financování.

Právní úprava
Základní právní úprava tohoto způsobu zvýšení základního kapitálu je obsažena v ustanoveních § 208 a 209 obchodního zákoníku.

Rámcové kroky
Při zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů bude nutné postupovat níže uvedeným způsobem. Rámcové kroky jsou sestaveny analogicky jako při zvýšení základního kapitálu upisováním nových akcií:

a) kroky předcházející konání valné hromady

- svolání valné hromady (pozvánka nebo oznámení)

- účetní závěrka (řádná, mimořádná či mezitímní) a její ověření auditorem

b) valná hromada

- rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů

c) zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku

- návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku

- zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku

d) vydání nových akcií nebo výměna současných akcií

Zpět na přehled aktualit

Tento web používá k poskytování služeb a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Více informací