Cenné papíry jako ochrana před inflací, jak je to s jejich zdaňováním?

15.11.2021

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

S rostoucí inflací dochází ke stále většímu znehodnocování peněz, proto lidé hledají řešení, jak zajistit zhodnocení svých prostředků či jak své úspory před inflací alespoň uchránit. Jednou z nejčastějších možností, jak zhodnotit své úspory, je nákup, držba a prodej cenných papírů. Při investičním rozhodování přitom mohou být podstatné i daňové dopady a investor si tak pochopitelně bude klást otázky ohledně zdanění kapitálových výnosů z cenných papírů, zda je možné uplatnit nějaké osvobození nebo jak zdaňovat samotný prodej.  Dnes si proto zdanění cenných papírů podrobně popíšeme.

Příjmy z prodeje cenných papírů se u fyzických osob, za předpokladu, že tyto cenné papíry nejsou zařazeny v obchodním majetku, zdaňují v dílčím základu daně dle § 10 Zákona č. 586/1992., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) jako ostatní příjmy. Příjmy z prodeje cenných papírů lze snížit o prokazatelně vynaložené výdaje související s jejich dosažením (pořizovací cena cenného papíru, výdaje vynaložené v souvislosti s prodejem).Případnou ztrátu není možné započítat proti příjmům z jiných činností, je ale možné v rámci jednoho roku započítat ztrátu z prodeje jednoho cenného papíru proti zisku z prodeje jiného.

Příjmy do sto tisíc osvobozeny

Dle § 4 ZDP je možné za určitých podmínek osvobodit příjmy vzniklé z prodeje cenných papírů, konkrétně se osvobození vztahuje na příjmy jejichž úhrn u poplatníka nepřesáhne ve zdaňovacím obdobím 100 000 Kč. V souvislosti s limitem 100 000 Kč vzniká otázka, zda při překročení tohoto limitu podléhají zdanění pouze částky nad limit nebo celá částka. Zde je nutné zdůraznit, že pokud je limit překročen, zdanění podléhají veškeré příjmy z úplatného převodu.

Př. Pan X koupil v dubnu 2021 100 ks akcií společnosti A v hodnotě 500 kč/ks. V listopadu 2021 došlo k velkému nárustu hodnoty akcií na 1 000 Kč/ks, proto se rozhodl, že akcie prodá. Příjem z  prodeje činí 100 000 Kč. Pan X splnil podmínku pro osvobození, z tohoto důvodu bude příjem z úplatného převodu akcie osvobozen od daně z příjmů.

Př. Pan Y koupil v únoru 2021 100 ks akcií společnosti B v hodnotě 1 500 Kč/ks. V listopadu 2021 se rozhodl akcie prodat z důvodu potřeby finančních prostředků. Cena jedné akcie byla v době prodeje 2 000 Kč/ks. Pan Y dosáhl příjmu z prodeje cenných papírů ve výši 200 000 Kč, proto není možné uplatnit osvobození. Pan Y však může vůči příjmům započíst náklady v podobě pořizovací ceny akcií ve výši 150 000 Kč. Základ daně pana Y bude 50 000 Kč.

Př. Pan Y z minulého příkladu se v prosinci 2021 doslechl, že společnost C, jejíž akcie také vlastní od května 2021, se začíná dostávat do finančních potíží, z toho důvodu se rozhodl tyto akcie prodat. Pan Y v květnu 2021 nakoupil 100 ks akcií společnosti C v hodnotě 1 000 Kč/ks. V prosinci 2021 tyto akcie prodal za 500 Kč/ks. V rámci prodeje akcií společnosti C mu tak vznikla ztráta ve výši 50 000 Kč. Pan Y po prostudování ZDP zjistil, že si ztrátu vzniklou z prodeje akcií společnosti C může započíst proti zisku vzniklého z prodeje akcií společnosti B. Výsledný základ daně při prodeji akcií za rok 2021 bude nulový.

Osvobození po třech letech držby

Druhou možností osvobození je držba cenného papíru minimálně po dobu tzv. spekulační doby, která činí 3 roky. Spekulační dobou se rozumí doba mezi nabytím a prodejem cenného papíru. Pokud poplatník drží cenný papír alespoň 3 roky, je příjem z prodeje možné osvobodit bez ohledu na výši příjmu. Tato osvobození se však nevztahuje na prodej cenných papírů, které měl poplatník zařazen v obchodním majetku, a to do 3 let od ukončení samostatné činnosti.

Př. Pan Z a jeho bratr pan W nakoupili v únoru 2018 každý 100 ks akcií společnosti D v hodnotě 10 000 Kč/ks. V roce 2021 se bratři rozhodli akcie prodat, protože došlo k významnému nárustu jejich hodnoty. Pan Z se rozhodl akcie prodat hned v lednu 2021 za cenu 20 000 Kč/ks, jeho bratr pan W se však rozhodnul s prodejem vyčkat až na březen, kdy akcie prodal za nižší hodnotu než jeho bratr, konkrétně za 19 000 Kč/ks. Panu Z plyne příjem z prodeje akcií ve výši 2 000 000 Kč, jeho bratru W pouze 1 900 000 Kč. Pan Z prodal akcie sice za vyšší cenu než jeho bratr, avšak nesplnil 3letý časový test pro osvobození od daně z příjmů fyzických osob. Jeho bratr, pan W se však před prodejem akcií rozhodl poradit s daňovým poradcem, a proto prodal akcie až po uplynutí 3letého časového testu. Čistý zisk po zdanění pana Z bude v konečném důsledku nižší, jelikož jeho zisk bude podléhat minimálně 15% dani z příjmů, naopak zisk jeho bratra pana W bude od daně z příjmů díky splnění 3letého časového testu osvobozen.

Zdanění kapitálových výnosů

Mezi investory jsou velmi často vyhledávané cenné papíry, které zakládají právo na výplatu podílu na zisku Takovéto kapitálové příjmy od českých společností podléhají 15% srážkové dani a zdanění je prováděno přímo u zdroje, to znamená, že majitel cenného papíru již obdrží příjem snížený o srážkovou daň. Proti srážkové dani u fyzických osob není možné uplatnit žádné osvobození, proto je zdanění srážkovou daní považováno za konečné a neuvádí se do daňového přiznání.

Autor: Kristián Červinka

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.