Digitalizace komunikace mezi OSVČ a správou sociálního zabezpečení

15.2.2022

picture

Zpět na výpis

 

Česká správa sociálního zabezpečení v rámci digitalizace agendy a snížení administrativní zátěže spustila ke dni 26.1.2022 novou online službu pro OSVČ „Informace o zaplacených zálohách na důchodové pojištění OSVČ“. ČSSZ již nebude zasílat tzv. inventury pohledávek, neboť tyto budou nově dostupné právě prostřednictvím nové online služby na ePortálu ČSSZ.

Pro OSVČ bude tato služba přístupná 24 hod. denně a zpřístupní jim řádu informací týkajících se placení pojistného na důchodové pojištění a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a záloh na toto pojistné, např.:

  • informace o povinnosti platit zálohy na pojistné za jednotlivé kalendářní měsíce, případně informaci, že povinnost k platbě zálohy nevznikla,
  • informace o měsíčních předpisech záloh na pojistné a jejich úhradách v aktuálním a předcházejícím kalendářním roce,
  • informace o celkovém úhrnu zaplacených záloh pro účely zpracování tiskopisu Přehled o příjmech a výdajích,
  • kompletní přehled všech plateb uhrazených za poslední dva kalendářní roky.

Nová služba umožní i přímý přechod do interaktivního formuláře „Přehled o příjmech a výdajích OSVČ“ za předcházející rok, který se automaticky předvyplní údaji evidovanými ČSSZ. Výrazně se tak zjednoduší vyplnění formuláře, který může OSVČ z ePortálu ČSSZ přímo elektronicky odeslat příslušné okresní správě sociálního zabezpečení. Představení nové služby i s návodem, jak pomocí ní podat Přehled o příjmech a výdajích naleznete na webových stránkách: https://www.cssz.cz/web/cz/-/nova-online-sluzba-informace-o-zaplacenych-zalohach-na-pojistne-na-duchodove-pojisteni-osvc-nahradila-rozesilani-tzv-inventur-pohledavek

Do ePortálu ČSSZ je možné se přihlásit přes Identitu občana nebo datovou schránku. Má-li OSVČ účetní či daňového poradce, může jej zplnomocnit ke svému zastupování i v rámci komunikace přes ePortál ČSSZ.

Závěrem upozorňujeme, že přístup do ePortálu ČSSZ je pro OSVČ klíčový, neboť informace o zaplacených záloh na pojistné budou přístupné pouze na základě přihlášení do portálu ČSSZ prostřednictvím této nové služby.

Autor článku: Aneta Švomová