Důležité změny platné od 1.1.2022

29.12.2021

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

Nový rok se nezadržitelně blíží, a proto jsme pro Vás připravili přehled nejdůležitějších změn platných od 1.1.2022.

Daň z příjmů fyzických osob, pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

  • Sleva na poplatníka

Na konci roku 2020 bylo novelou zákona o daních z příjmů schváleno zvýšení slevy na poplatníka pro roky 2021 a 2022. Výše slevy pro rok 2021 činí 27.840 Kč. Pro rok 2022 však vzroste o celé 3.000 Kč, tedy na 30.840 Kč.

Podmínky pro její uplatnění zůstaly zachovány. Na tuto slevu mají nárok všichni poplatníci (podnikatelé, starobní důchodci, studenti atd.), kteří měli alespoň za část roku zdanitelné příjmy. Sleva se vždy uplatňuje v roční výši, a to i v případě, kdy činnost generující zdanitelné příjmy trvala po část roku.

  • Vyšší sleva na druhé a další dítě při výpočtu měsíčních záloh na daň z příjmů

V roce 2021 došlo také ke zvýšení daňového zvýhodnění na děti, které platí i pro rok 2022.  Při výpočtu měsíčních záloh se použijí následující částky:

·         sleva na první dítě 15 204 Kč, tj. 1267 Kč měsíčně

·         sleva na druhé dítě 22 320 Kč, tj. 1860 Kč měsíčně

·         sleva na třetí a další dítě 27 840 Kč, tj. 2320 měsíčně

  • Zrušení maximálního limitu pro výplatu měsíčního daňového bonusu

Od roku 2022 se ruší maximální limit pro výplatu měsíčního daňového bonusu, který dosud činil 5.025 Kč. Výplata měsíčního daňového bonusu je tak podmíněna pouze dosažením hraničního limitu příjmu, kterým je polovina minimální mzdy, a jeho minimální výší je 50 Kč.

  • Daňové dopady plynoucí ze zvýšení průměrné mzdy

V roce 2022 dochází k nárůstu průměrné mzdy z 35.441 Kč na 38.911 Kč. Toto zvýšení má vliv na následující veličiny:

·         Výše základu daně pro sazbu 15 % daně z příjmů fyzických osob

V důsledku nárůstu průměrné mzdy dochází ke zvýšení základu daně podléhajícího 15 % sazbě daně z příjmů fyzických osob, jelikož hranice pro její uplatnění je 48násobek průměrné mzdy. Pro rok 2022 činí tato hranice 1.867.728 Kč. Pro základ daně přesahující tuto hranici se uplatní sazba daně z příjmů ve výši 23 %.

·         Vyměřovací základ a měsíční zálohy na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění

Maximální vyměřovací základ pro pojistné na sociální zabezpečení činí nově 1.867.728 Kč. Zvýšení průměrný mzdy ovlivňuje rovněž i výši minimálních záloh na pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Minimální měsíční záloha OSVČ na pojistné na veřejné zdravotní pojištění činí od 1. ledna 2022 2.627 Kč, tzn., že pokud OSVČ odvádí zálohy v minimální výši, je nutno odvést částku minima v nové výši počínaje lednovou platbou, nikoli až po podání přehledu OSVČ za rok 2021.

V případě pojistného na sociální zabezpečení se nové výše minimálních měsíčních záloh pro rok 2022, které jsou při hlavní činnosti 2.841 Kč a při činnosti vedlejší 1.137 Kč platí od měsíce, ve kterém je podán přehled OSVČ. Dle způsobu podání má OSVČ povinnost platit tyto nové zálohy nejdříve od dubna 2022.

·         Paušální zálohy u paušální daně

Ke změně dochází i u poplatníků, kteří se přihlásili do režimu paušální daně. Konkrétně se jedná o zvýšení měsíčních paušálních záloh. Nová výše zálohy bude činit  k 1.1.2022 částku 5 994 Kč, přičemž tato částka zahrnuje minimální zdravotní pojistné ve výši 2 627 Kč, sociální pojistné  v částce 3 267 Kč a daň z příjmů, která činí 100 Kč. Poplatníci, kteří zvažují vstup do paušálního režimu a splňují podmínky pro tuto daň, musí oznámení podat do 10. 1. 2022.

  • Daňové dopady plynoucí ze zvýšení minimální mzdy

V roce 2022 dochází také ke zvýšení minimální mzdy a to z 15.200 Kč na 16.200 Kč. Toto zvýšení dopadá především na:

·         Slevu za umístění dítěte

Sleva za umístění dítěte (tzv. školkovné) odpovídá výši výdajů prokazatelně vynaložených za umístění vyživovaného dítěte v předškolním zařízení. Za každé vyživované dítě lze uplatnit slevu do výše minimální mzdy, tj. do částky 16.200 Kč/rok.

·         Přiznání nároku na daňový bonus na dítě

Od minimální mzdy se odvíjí též podmínka, která musí být splněna pro přiznání nároku na daňový bonus na dítě. Tento bonus může uplatnit poplatník v případě, že měl ve zdaňovacím období příjem ze závislé či samostatné činnosti alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy. Za rok 2022 bude tak pro uplatnění daňového bonusu na dítě nutné dosáhnout příjmu alespoň 97.200 Kč

·         Osvobození pravidelně vyplácených důchodů nebo penzí

Od daně z příjmů jsou osvobozeny pravidelně vyplácené důchody či penze do 36násobku minimální mzdy. Pro rok 2022 se tak jedná o částku 583.200 Kč.

·         Minimální odvody na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů

Osoby bez zdanitelných příjmů (tj. osoby které nejsou zaměstnány, nemají příjem ze samostatné výdělečné činnosti, nejsou evidováni jako uchazeči o zaměstnání ani za ně neplatí pojistné stát) si v důsledku zvýšení minimální mzdy připlatí na povinném zdravotním pojištění. Povinné odvody ve výši 13,5 % z minimální mzdy se zvednou na částku 2.187 Kč měsíčně

Autor
Jaroslava Hanková Partner / Tax