Opatření v oblasti daní v souvislosti s poskytováním darů Ukrajině

12.4.2022

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

V návaznosti na situaci vzniklého ozbrojeného konfliktu na Ukrajině vyvolaným invazí Ruska vláda připravila návrh zákona, který nepřímo novelizuje zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb. Návrh zákona je v současné době ve třetím čtení v Poslanecké sněmovně.

Předmětem tohoto zákona je zavedení níže uvedených změn:

1. Ponechání limitu 30 % i pro zdaňovací období roku 2022

Horní hranice při poskytnutí daru, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně byla vlivem pandemie COVID-19 z původních 15 % (u poplatníků daně z příjmů fyzických osob) a 10 % (v případě poplatníků daně z příjmů právnických osob) dočasně navýšena na 30 %.

Předmětná novela prodlužuje platnost horní 30% hranice o jeden rok, tj. u fyzických osob pro zdaňovací období roku 2022 a u poplatníků daně z příjmů právnických osob pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2023.

Jak vyplývá z důvodové zprávy, tento zákon cílí na stimulaci daňových subjektů k příspěvkům na činnost veřejně prospěšných organizací, ale i k vyjádření podpory státu Ukrajiny a jeho obyvatelům v ruské invazi.

2. Rozšíření okruhu příjemců a okruhu účelů pro uplatnění daru jako odčitatelné položky od základu daně

Oproti současnému znění zákona o dani z příjmů, navrhované změny rozšiřují okruh účelu bezúplatných plnění. Uplatnění poskytnutých darů jako položky odčitatelné od základu daně bude možné nejen pouze z humanitárních účelů, ale i za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny (např. poskytnutí vojenského materiálu). Při splnění podmínek zakotvených v § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona o daních z příjmů, bude možné uplatnit poskytnuté dary jako položku odčitatelnou od základu daně i v případě příjemců – fyzických a právnických osob se sídlem nebo bydlištěm na Ukrajině, státu Ukrajině, ale i jeho územně samosprávným celkům.  

Dosud bylo možné tyto dary poskytnout fyzickým či právnickým osobám se sídlem nebo bydlištěm v České republice, Evropské unie či Evropském hospodářském prostoru.

3. Rozšíření možnosti uplatnění daru jako odčitatelné položky od základu daně i pro fyzické osoby, daňové rezidenty Ukrajiny.

Uplatnit poskytnutý dar jako odčitatelnou položku od základu daně mohou nově nejen daňoví rezidenti Evropské unie či Evropského hospodářského prostoru, ale i daňoví rezidenti Ukrajiny.

Ve všech výše uvedených případech musí však jejich zdanitelné příjmy z České republiky tvořit alespoň 90 % z jejich celkových zdanitelných příjmů.

4. Rozšíření příjmů osvobozených od daně

Zaměstnavatel poskytující ubytování zaměstnanci a jeho rodinnému příslušníkovi s bydlištěm na území Ukrajiny, opustil-li tento rodinný příslušník Ukrajinu v souvislosti s ozbrojeným konfliktem s Ruskem, nepřidaní hodnotu poskytnutého ubytování tomuto zaměstnanci. Návrh tohoto zákona totiž osvobozuje od daně příjem zaměstnance formou ubytování poskytnutého zaměstnavatelem.

5. Možnost uplatnění nepeněžitých bezúplatných plnění poskytnutých v roce 2022 na pomoc Ukrajině jako výdaj vynaložený na dosažení, zajištění, a udržení zdanitelných příjmů

Uplatnění daru jako položky odčitatelné od základu daně je možné pouze v případě vykázání kladného základu daně. Vykáže-li tedy poskytovatel daru daňovou ztrátu, není možné tento dar uplatnit. Rovněž je však limitována i výše odpočtu od základu daně, přičemž výdaje na poskytnuté dary nelze považovat za daňově uznatelné. Navrhovaný zákon umožňuje dočasně uplatnit jako daňový náklad nepeněžní dary í poskytnuté v roce 2022 na pomoc Ukrajině, jejím územně správním celkům a právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území Ukrajiny v souvislosti s ozbrojeným konfliktem.

Pokud tedy odhadujete, že ve zdaňovací období roku 2022 vykážete daňovou ztrátu, anebo existuje možnost, že hodnota poskytnutých darů na Ukrajinu přesáhne 30 % základu daně, je ke zvážení, zda neposkytnout dar v nepeněžní podobě. Příjemce poníží svůj kladný základ daně v plné výši o hodnotu poskytnutého nepeněžního daru, příp. o tuto hodnotu zvýší vykázanou daňovou ztrátu.

Autor článku: Kristýna Bělušová