Prominutí příslušenství daně v případě pozdní úhrady daně z přidané hodnoty a prominutí záloh na daň silniční

3.5.2022

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

Dne 24.3.2022 bylo ve finančním zpravodaji č. 6/2022 vydáno rozhodnutí o prominutí příslušenství daně a zálohy na daň silniční.

Měsíční plátci DPH mohou za zdaňovací období únor, březen, duben, květen, červen, červenec a srpen 2022 a čtvrtletní plátci (případně identifikované osoby) mohou za 1. a 2. čtvrtletí roku 2022 uhradit daňovou povinnost nově až do 31.10.2022. Možnost pozdější úhrady se vztahuje pouze na podnikatele, u kterých převažující část příjmů (více jak 50%) za předmětná zdaňovací období pochází z podnikání v oblasti přepravy a oznámí-li tuto skutečnost plátce ve lhůtě pro podání daňového přiznání za dotčená zdaňovací období místně příslušnému finančnímu úřadu.

V případě úhrady daňové povinnosti do 31.10.2022 je plátci daně je automaticky prominut úrok z prodlení a úrok z posečkané částky.

Poplatníkům daně silniční jsou dále prominuty zálohy na daň silniční splatné 19.4.2022, 15.7.2022, 17.10.2022 a 15.12.2022.

Autor: Kristýna Bělušová