Spolupracující osoby, rozdělení příjmů a výdajů

3.3.2022

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

Zákon č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) umožňuje poplatníkům – fyzickým osobám, které mají zdanitelné příjmy z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti - využít institut spolupracujících osob a legálně tak snížit svůj základ daně. Konkrétně ustanovení § 13 ZDP umožňuje výše uvedeným poplatníkům daně z příjmů fyzických osob přerozdělit příjmy a výdaje na spolupracující osoby.

Na koho lze příjmy a výdaje rozdělit?

Spolupracující osobou se pro účely tohoto ustanovení rozumí:

  • Spolupracující manžel/manželka
  • Spolupracující osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti
  • Člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu

ZDP však také striktně definuje, kdo spolupracující osobou být nesmí, jedná se o:

  • Dítě, které nemá ukončenou povinnou školní docházku
  • Dítě, na které je v kalendářních měsících uplatňováno daňové zvýhodnění na vyživované dítě
  • Manžela/manželku, je-li na něj uplatněna sleva na manžela/manželku
  • Poplatníka, který zemřel
  • Poplatníka, jehož daň je rovna paušální dani

Jaké příjmy lze rozdělit?

Na spolupracující osoby lze rozdělovat pouze příjmy dosažené výkonem samostatné činnosti (příjmy dle § 7 ZDP) s výjimkou podílů společníků v.o.s. a komplementáře komanditní společnosti. Další příjmy, které rozdělovat na spolupracující osoby nelze, jsou příjmy z pronájmu (příjmy dle § 9 ZDP), příjmy z kapitálového majetku (příjmy dle § 8 ZDP), ostatní příjmy (příjmy dle § 10 ZDP) a příjmy ze závislé činnosti (příjmy dle § 6 ZDP).

Jaké jsou limity rozdělení příjmů a výdajů?

Pokud bude spolupracující osobou manžel nebo manželka, tak lze příjmy a výdaje rozdělit až do výše 50 % příjmů a 50 % výdajů. Procento může být samozřejmě libovolně nižší, avšak poměr příjmů a výdajů musí být stejný. Rozdělení příjmů na manžela nebo manželku má však horní limit, který je stanoven na 540 000 Kč rozdílu mezi příjmy a výdaji ročně, přičemž za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce musí tento rozdíl činit nejvýše 45 000 Kč.

Spolupracující osobou může být též osoba žijící s poplatníkem ve společně hospodařící domácnosti, nebo člen rodiny zúčastněný na provozu rodinného závodu, v takovém případě lze příjmy a výdaje rozdělit pouze do výše 30 % příjmů a 30 % výdajů. Výše příjmů a výdajů může být opět libovolně nižší, avšak stále platí, že poměr příjmů a výdajů, které jsou rozdělovány musí být stejný. Zákon pro tuto kategorii spolupracujících osob stanovuje opět horní limit, který je stanoven na 180 000 Kč rozdílu mezi příjmy a výdaji ročně, respektive 15 000 Kč za každý započatý kalendářní měsíc spolupráce.

Potřebuje spolupracující osoba živnostenské oprávnění?

Na spolupracující osobu bude pro účely ZDP nahlíženo jako na osobu samostatně výdělečně činnou, která má příjmy dle § 7 ZDP, avšak pro výkon spolupráce nemusí disponovat vlastním živnostenským oprávněním, jelikož se na činnosti pouze podílí.

Spolupracující osoba je však povinna podat do 15 dnů od zahájení spolupráce přihlášku k registraci dani z příjmů fyzických osob u příslušného správce daně. Místní příslušnost spolupracující osoby se určí podle místa trvalého pobytu v ČR.

Pro účely zdravotního pojištění je považována spolupracující osoba za osobu samostatně výdělečně činnou, a proto je povinna oznámit příslušné zdravotní pojišťovně zahájení spolupráce do osmi dnů ode dne, kdy tuto činnost zahájila. Spolupracující osoba musí též oznámit zahájení spolupráce příslušné okresní správě sociálního zabezpečení.

Jaké jsou nevýhody rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osoby?

Pokud je spolupracující osobou manžel/manželka, není možné si na tuto osobu odečíst slevu na dani. Pokud je spolupracující osobou vyživované dítě, není možné si na něj odečíst daňové zvýhodnění za měsíce, kdy bylo spolupracující osobou.  Druhým aspektem je povinnost platby povinných měsíčních záloh na sociální a zdravotní pojištění u spolupracujících osob, které mají spolupráci jako hlavní samostatně výdělečnou činnost.

V souvislosti se sociálním a zdravotním pojištěním jsou spolupracující osoby povinny podávat přehledy o příjmech a výdajích za uplynulý kalendářní rok.

Pro spolupracující osoby platí v oblasti veřejnoprávního pojištění, stejně jako pro ostatní osoby samostatně výdělečně činné, určité výjimky. Zdravotní pojištění je povinné pro všechny osoby samostatně výdělečně činné, pokud však bude činnost spolupracující osoby považována za vedlejší činnost, nevztahuje se na ni minimální vyměřovací základ a výše minimálního pojistného. Spolupracující osoba vykonávající činnost jako vedlejší pro účely sociálního pojištění není povinna platit sociální pojištění, a to v případě, že její základ daně nedosáhne rozhodné částky pro daný rok.

Pozor na „stropy“ paušálních výdajů

Na příjmy dle § 7 ZDP lze uplatňovat paušální výdaje, které však mají podle druhu příjmů stanovené maximum svého uplatnění. Při využití institutu spolupracující osoby však nedochází k navýšení těchto maxim paušálních výdajů. Spolupracující osoba tak pouze pasivně přebírá podíl na paušálních výdajích.

Kdy je tento institut výhodné použít?

Před využitím institutu spolupracujících osob je vhodné zvážit jeho výhodnost v konkrétním případě. Z obecného výkladu lze však říct, že výhodné je využití v případě, kdy spolupracující osoba nemá žádné vlastní zdanitelné příjmy a nemůže tak uplatňovat slevy na dani, případně její výše příjmů je příliš nízká, aby mohly být předmětné slevy na dani uplatněny v plné výši.

Institut spolupracujících osob mohou využít i např. manželé, kteří jsou již oba registrování jako osoby samostatně výdělečně činné u příslušných institucí. V takovéto situaci je možné nejen dosáhnout celkově nižšího daňového zatížení, ale také odvodů sociálního a zdravotního pojištění. Institut spolupracujících osob tak není vhodný pouze pro ty, kdy jedna ze spolupracujících osob má nízké příjmy, ale i pro ty, kteří mají příjmy v různé výši a uplatňují odlišné paušální výdaje. Variant výhodnosti je samozřejmě více, ale vždy je vhodné nechat si situaci odborně posoudit.

Pokud o využití institutu rozdělení příjmů a výdajů na spolupracující osobu uvažujete, neváhejte nás kontaktovat, rádi Vám s posouzením pomůžeme.

Autor: Kristián Červinka