TAX FLASH - Daňové odpisy po novele jako prostředek optimalizace

1.6.2021

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

Daňový balíček 2021 účinný od začátku letošního roku přinesl výrazné změny v daňových odpisech, které jsou pro daňové subjekty zajímavou možností daňové optimalizace. Mezi jedny z nejvýraznějších úprav patří zvýšení limitů pořizovací ceny pro hmotný majetek a technické zhodnocení, úplné zrušení kategorie nehmotného majetku a tím i jeho odpisování a zavedení možnosti uplatnění mimořádných odpisů. Je třeba upozornit, že všechny tyto změny platí se zpětnou účinností, což může v praxi vyvolávat řadu nejasností.

Zvýšení limitů pořizovací ceny znamená pro daňové subjekty zejména to, že movité věci nepřekračující limit 80.000, - Kč pořízené od 1. 1. 2021 nelze daňově odpisovat. Stejný limit platí i pro technické zhodnocení, které pokud nepřekročí hranici 80.000, - Kč lze uznat jako daňový náklad. Uvedené lze uplatnit již pro majetek uvedený do užívání od 1.1. 2020.

Daňové subjekty si mohou zvolit zpětné využití zvýšeného limitu pro daňové odepisování pro konkrétní individuálně určený majetek, nemusí jej tak použít u všech položek majetku s pořizovací cenou do 80.000 Kč.

Nehmotný majetek a jeho daňové odpisování již zákon neupravuje a možná je tak pouze daňová uznatelnost účetních odpisů dlouhodobého nehmotného majetku ve smyslu § 24, odst. 1, písm. v) zákona o daních z příjmů. Uvedené se nepoužije pro nehmotný majetek pořízený před 1. 1. 2021, u majetku pořízeného od 1. 1. 2020 je však možnost volby. Spolu s nehmotným majetkem je samozřejmě zrušena i možnost jeho technického zhodnocení, které bylo před 1. 1. 2021 limitováno částkou 40.000, - Kč.

V případě technického zhodnocení nehmotného majetku, u něhož bylo odpisování zahájeno před účinností daňového balíčku 2021, se bude pokračovat v započatém způsobu odepisování, a to i v případě, že bude technické zhodnocení dokončeno až po účinnosti zmíněné novely – platí tedy původní hranice 40.000 Kč a povinnost rovnoměrně odepisovat nehmotný majetek po minimální dobu.

Mimořádné odpisy se použijí pro hmotný majetek pořízení od 1. 1. 2020 do 31. 12.2020, který je zařazen v odpisové skupině 1 nebo 2. Tyto odpisy se týkají výhradně nového majetku, takže je může uplatnit pouze prvý odpisovatel. Majetek v první odpisové skupině lze odepsat do výše 100 % vstupní ceny během 12 měsíců od měsíce následujícím po měsíci zařazení do užívání. Majetek v druhé odpisové skupině se odepíše během prvních 12 měsíců do výše 60 % vstupní ceny majetku, zbývajících 40 % vstupní ceny se odepíše během následujících 12 měsíců.

Co se týče uplatnění mimořádných odpisů u poplatníků, kteří již řádné daňové přiznání za část období podali, lze uplatnit mimořádné odpisy formou dodatečného daňového přiznání, tedy stejným způsobem, jako tomu bylo v případě mimořádných odpisů v roce 2009.

Závěrem je potřeba zmínit, že prakticky lze kombinovat aplikaci zákona před novelou a po ní – konkrétně tedy využití mimořádných odpisů a zároveň původního limitu pořizovací ceny pro hmotný majetek. Ostatně tuto myšlenku potvrdila i finanční správa na svých webových stránkách. Připravili jsme si pro Vás názorný příklad, jak to vypadá v praxi.

 

Daňová optimalizace pomocí odpisů hmotného majetku za zdaňovací období roku 2020

Pořízení počítače ke dni 5.1.2021 se vstupní cenou 42.000 Kč.

a)       Daňový subjekt se rozhodl pro mimořádné odpisy majetku.


b)      Daňový subjekt uplatňuje rovnoměrné odpisy majetku.
Výše daňově účinných nákladů je 38.500 Kč. 

Výše daňově účinných nákladů je 8.400 Kč.

c)       Daňový subjekt se rozhodl využít nový limit pořizovací ceny.

Výše daňově účinných nákladů je 42.000 Kč, poplatník si ve zdaňovacím období uplatní celou pořizovací cenu.

 

Daňová optimalizace pomocí odpisů nehmotného majetku za zdaňovací období roku 2020

Společnost 21.1.2020 pořídila nehmotný majetek za cenu 72.000 Kč s neomezenou dobou užití.

a)       Daňový subjekt se rozhodl využít legislativy platné pro rok 2020, tedy daňové odpisování nehmotného majetku. Z důvodu neomezeného práva užívání, je doba odpisování dle zákona stanovena na 36 měsíců.


Výše daňově účinných nákladů je 22.000 Kč 

b)      Daňový subjekt se rozhodl využít novelizované znění zákona již na nehmotný majetek pořízený v r. 2020. Interní směrnicí stanovil, že dlouhodobým nehmotným majetkem je majetek, jehož pořizovací cena překročí částku 90.000 Kč.

Výše daňově účinných nákladů je 72.000 Kč, poplatník si ve zdaňovacím období uplatní celou pořizovací cenu.

V případě jakýchkoliv dalších nejasností se na nás neváhejte obrátit, rádi Vám pomůžeme.

Zdroj:

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/dotazy-a-odpovedi/dan-z-prijmu-pravnickych-osob/vybrane-dotazy-k-novele-zakona-o-dp-609-2020-11226

Autor
Ing. Martin Bortlík Tax Policy & Controversy Manager
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.