TAX FLASH – Nový kompenzační bonus

22.3.2021

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

Vážení klienti a obchodní přátelé, od 16. 03. 2021 je zavedený nový kompenzační bonus, který se týká OSVČ a společníků malých s.r.o. a také osob, které pracují na dohodu. Bonus je ve výši 1000 Kč za den. Pokud žadatel splní všechny podmínky, může nyní žádat za bonusová období únor a březen, poslední den pro podání žádosti je 3. května, respektive 3. června.

Dne 16. března 2021 začaly finanční úřady vyplácet novou formu COVID podpory, která nese název NOVÝ KOMPENZAČNÍ BONUS, a to ve výši 1 000 Kč denně. Nový kompenzační bonus je určen primárně pro OSVČ, společníky malých s.r.o., ale také osoby pracující na dohodu. Momentálně jde žádat o nový kompenzační bonus za období od 1.února do 31. března, nejvyšší možná částka vyplacené podpory tak činí 59 tisíc Kč. Je velmi pravděpodobné, že vláda rozšíří bonusové období o další měsíce, ale to bude záviset na trvání krizových opatření.

Subjekty nového kompenzačního bonus (dále jen „bonus“) jsou rozděleny do tří skupin a pro každou z nich plynou specifické podmínky pro vznik nároku jeho vyplacení.

1. Osoby samostatně výdělečné činné (dále jen „OSVČ“)

OSVČ může být subjektem bonusu v případě, že:

 • byla ke dni 5. října 2020 OSVČ, nebo jehož činnost je přerušena po dni 12. března 2020
 • nebyla v bonusovém období nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou dle Zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“),
 • převažující část jejích příjmů ve srovnávacím období plynula z jedné nebo více těchto činností,

Překážkou pro podání žádosti není, pokud byla OSVČ účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec.

2. Společníci malých s.r.o. (dále jen „Společníci“)

Společník může být subjektem bonusu, pokud je fyzickou osobou v s.r.o., která má nejvýše 2 společníky nebo pokud má více společníků, kteří jsou členy jedné rodiny (rodinná s.r.o.). Členem rodiny se rozumí příbuzný v přímé řadě, ale i registrovaný partner. Subjektem bonusu není jednatel s.r.o., pokud není zároveň jejím společníkem.

Společník může být dále subjektem bonusu v případě, že:

 •   je k 5. říjnu 2020 rezidentem ČR,
 •  pokud není rezidentem ČR, ale je rezidentem jiného členského státu EU nebo Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), musí 90 % jeho příjmů za rok 2021   plynout ze zdrojů ČR,
 • s.r.o., ve které je společníkem není v úpadku, či likvidaci, to neplatí pokud je v úpadku Společník samostatně,
 • Společník ani s.r.o., nebyl a není v bonusovém období nespolehlivým plátcem či nespolehlivou osobou dle ZDPH,
 • Společník může být účasten na nemocenském pojištění jako zaměstnanec,
 • Splní předpoklad, že s.r.o. v jednom ze dvou posledních zdaňovacích období daně z příjmu překročil obrat ve výši 180 000 Kč,
 • pokud se jedná o novou společnost, které ještě neskončilo první zdaňovací období, musí zde být předpoklad, že obrat překročí aspoň částku 120 000 Kč,
 • převažující část příjmů ve srovnávacím období plynula z jedné nebo více  činností, které byly dotčeny vládními opatřeními, přičemž se zohledňují pouze příjmy odpovídající podílu společníka v s.r.o.

Nárok na bonus nevzniká za kalendářní den za které s.r.o., kde je fyzická osob společníkem obdržela v ČR, jiném členském státě EU nebo státě EHP podporu související s výskytem SARS CoV-2, s výjimkou podpory Antivirus nebo podpory, která slouží k úhradě nájemného. Pokud je fyzická osoba společníkem ve více s.r.o., vzniká ji nárok na bonus pouze jednou.

Nárok na bonus vzniká výše zmíněným skupinám osob pouze v případě, že byla některá z jejich činností významně dotčena na základě krizových opatření přijatých vládou, nikoli však pouze z důvodu uzavření provozoven, ale také:

 • z důvodu karantény nebo izolace subjektu bonusu nebo jejich zaměstnance,
 • péče o dítě nebo z důvodu překážky v práci spočívající v péči o dítě v případě jeho zaměstnance,
 • omezení poptávky po výrobcích, službách nebo jiný výstupech,
 • omezení ukončení dodávek nebo služeb, které jsou potřebné pro výkon činnosti.

Významně dotčená činnost je taková, jejíž výše příjmů (tržeb) nepřekročila ve srovnávaném období 50 % průměrné měsíční výše těchto příjmů z téže činnosti ve srovnávacím období. Zde je nutné upozornit na následující:

 • Srovnávaným obdobím je měsíc bezprostředně předcházející bonusovému období (např. pokud žádá subjekt za bonusové období únor, srovnávaným obdobím je měsíc leden).
 • Srovnávacím obdobím jsou 3 po sobě jdoucí měsíce od 1.listopadu 2018 do 31. prosince 2020, srovnávací období si žadatel volí sám.

Specifická je ovšem situace, kdy OSVČ nebo s.r.o. vznikla později než v první den srovnávacího období, v takovém případě je srovnávací období pro OSVČ, kterékoli období 3 po sobě jdoucích měsíců v prvních 8 měsících, kdy byl žadatel OSVČ. V případě s.r.o. je to prvních 6 měsíců.

 Příklad: Osoba má příjmy z pohostinství a nájmu, přičemž příjmy z pohostinství jsou za běžné situace převažující, ale v důsledku vládních opatření byla její činnost v oblasti pohostinství omezena a její příjmy za srovnávané období (leden 2021) činily pouze 20 000 Kč, jako srovnávací období si osoba zvolila období říjen až prosinec 2019, kdy její průměrná výše příjmů z pohostinství činila 100 000 Kč. Pokles příjmů za srovnávané období (leden 2021) je větší než 50 % příjmů za osobou zvolené srovnávací období (říjen až prosinec 2019), podmínka dotčení výkonu činnosti je tedy splněna.

 Pokud je osoba subjektem bonusu, nevzniká jí:

 • nárok na podporu v nezaměstnanosti za den, kdy obdržel kompenzační bonus a naopak,
 • nárok na kompenzační bonus, pokud obdržel v rámci ČR, EU nebo EHP jinou podporu související se SARS CoV – 2 s výjimkou podpory Antivirus nebo podpory k úhradě nájemného.

Výše kompenzačního bonusu nesmí překročit rozdíl průměrné výše příjmů z významně dotčených činností ve srovnávacím a srovnávaném období. Výše bonusu činí 1000 Kč za každý kalendářní den v bonusovém období, ovšem pokud nárok na kompenzační bonus vzniká z důvodu nařízené karantény nebo izolace je výše kompenzačního bonusu pouze ve výši 500 Kč za kalendářní den bonusového období.

 Osoby pracující na základě dohody mimo pracovní poměr

 Subjektem bonusu je osoba:

 •  vykonávající v rozhodném období práci na základě dohody o provedení práce (dále jen „DPP“) nebo dohody o provedení pracovní činnosti (dále jen „DPČ“),
 • která je účastna alespoň 3 měsíce na nemocenském pojištění jako zaměstnanec a nevykonávala jinou činnost na základě, které byla účastna na nemocenském pojištění jako zaměstnanec, pro tyto účely může osoba použít období 4 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, které bezprostředně předcházejí bonusovému období, nebo stanovené rozhodné období od 1.června do 30. září 2020,
 • výjimku z předchozí podmínky tvoří, pokud se jednalo o činnost dobrovolného pracovníka pečovatelské služby nebo výkon pěstounské péče,

O bonus mohou žádat osoby, které splnily výše uvedené podmínky, ale za předpokladu, že jejich převažující část (tj. nad poloviční) příjmů v rozhodném období je tvořena právě z této konané dohody mimo pracovní poměr.

Výše bonusu pro tuto skupinu žadatelů činí 500 Kč za každý kalendářní den bonusového období.

Nový kompenzační bonus je vyplácen, stejně jako předchozí jeho formy, jako vratka na dani z příjmu ze závislé činnosti, a to prostřednictvím finančních úřadů.

 K žádosti o kompenzační bonus je nutné připojit:

 • čestné prohlášení osvědčující splnění výše zmíněných podmínek,
 • bankovní účet, na který má být bonus vyplacen,
 • identifikaci s.r.o. (v případě žádosti Společníka),
 • určení činností,
 • průměrnou měsíční výši příjmů za srovnávací a srovnávané období,
 • pokud má být bonus vyplácen na základě nařízení karantény, údaj o její době trvání.

Žádost je možné podat nejpozději do 2 měsíců po skončení bonusového období, přičemž prvním bonusovým období se rozumí 1. až 28. února. Poslední možný den pro podání žádosti za toto období je 3. května 2021. Za bonusové období měsíce března je to 3. června 2021. Na pozdější podání žádosti nebude brán zřetel.

Žádost je možné podat emailem, elektronicky prostřednictvím datové schránky, poštou nebo osobně na podatelně finančního úřadu. Nově je možné využít pro podání také portál MOJE DANĚ. Ministryně financí poslední zmíněnou možnost doporučuje z důvodu rychlosti, ale také možnosti sledování stavu žádosti.

Pokud osoba již žádala o kompenzační bonus za období od 1. února do 15. února 2021, může zažádat o nový kompenzační bonus a ten mu bude v případě vyplacení snížen o již vyplacenou částku na původním bonusu.

Autor článku: Kristián Červinka

Zdroj:

Informace ke kompenzačnímu bonusu pro rok 2021 [online]. 15.03.2021 [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: • https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/nouzovy-stav/novy-kompenzacni-bonus-2021/zakladni-informace-novy-kb-2021

Finanční správa začíná vyplácet žádosti o nový kompenzační bonus [online]. 16.03.2021 [cit. 2021-03-22]. Dostupné z: https://www.mfcr.cz/cs/aktualne/tiskove-zpravy/2021/financni-sprava-zacina-vyplacet-zadosti-41243

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.