TAX FLASH - Zdaňování příjmů z pronájmu nemovitostí, které jsou součástí společného jmění manželů.

20.12.2021

picture

Související služby

Daňové poradenství

Zpět na výpis

Každý, kdo v manželský svazek vstoupil, jistě zná velmi dobře pojem společné jmění manželů (dále jen „SJM“). SJM vzniká automaticky ze zákona, a to okamžikem uzavření manželství. Po uzavření manželství tak první výplata, nové auto, nebo nový byt jsou součástí SJM, pokud manželé neuzavřou předmanželskou smlouvu, která by definovala jiný než zákonný režim.1

V praxi velmi často se vyskytující situací je pořízení nemovitosti za účelem pronájmu, která spadá právě do SJM. Tato nemovitost pak generuje příjmy, které mají být zdaňovány dle § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“), stejně tak se budou zdaňovat příjmy z podnájmu nebo pachtu.

Ustanovení § 9 odst. 2 ZDP uvádí, že příjmy z nájmu nemovitých, ale i movitých věcí plynoucí ze SJM, se zdaňují jen u jednoho z manželů. Příjmy z pronájmu tak bude zdaňovat pouze jeden z manželů, přesto že ekonomické užitky pobírají oba dva. Zákon neumožňuje tyto příjmy nijak rozdělit, není tak možné rozložit daňovou zátěž mezi dva poplatníky daně z příjmů fyzických osob.

Výhodou však může být, že zdaňovat může každý rok někdo jiný. V praxi tedy lze dosáhnout nižšího celkového zdanění. Například pokud má manželka vyšší příjmy než manžel a zahrnutí příjmů z nájmů do jejího základu daně by znamenalo překročení 23% progresivní sazby daně, je výhodnější, aby příjmy z nájmu plynoucí z majetku v rámci SJM zdaňoval manžel, kterému vyšší daňová sazba nehrozí.

V souvislosti s výše zmíněným návrhem na optimalizační řešení však musíme upozornit, že pokud manželé vlastní v rámci SJM více nemovitostí, tak je nutné, aby byly všechny zdaňovány pouze u jednoho z manželů. Zde totiž platí pravidlo VŠECHNO NEBO NIC.

Téma zdaňování nájmu v rámci SJM bude v následujících týdnech aktuální víc než jindy, jelikož pro zdaňovací období roku 2021 se nově bude uplatňovat právě 23% sazba daně z příjmů fyzických osob. Pokud mají manželé v rámci SJM více nemovitostí a příjem z nájmů přesahuje v součtu s ostatními příjmy 48násobek průměrné mzdy (hranice pro 23% sazbu) mají manželé možnost vyhnout se vyššímu zdanění pouze zúžením SJM tak, aby každý z nich byl (podílovým) vlastníkem jednotlivé nemovitosti, nebo se rozvést .

V případě šťastného manželství lze s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že manželé se v takové situaci z velké lásky k sobě a vyšším daním rozhodnou stávající režim SJM zachovat a platit vyšší daně, nebo využijí možnost zúžení SJM.

V případě problémů ohledně zdaňování majetku v rámci SJM nás neváhejte kontaktovat, určitě najdeme takové řešení, které Vám zachová šťastné manželství a nízkou daňovou povinnost v mezích zákona.

______________________________________________________________________________________________________________________________

§ 708 Zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Autor článku: Kristián Červinka