Zveřejňování účetní závěrky společně s podáním daňového přiznání

21.3.2022

picture

Zpět na výpis

Novela zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, umožňuje účetním jednotkám, které jsou obchodními korporacemi, zveřejnit účetní závěrky do sbírky listin veřejného rejstříku za účetní období započatá od 1. ledna 2021 a zakončená nejdříve 31.12.2021 prostřednictvím žádosti obsažené v daňovém přiznání. Stačí pouze vyplnit přílohu k položce 11 I. oddílu daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob. Předání probíhá prostřednictvím informačních systémů veřejné správy. Odpovědnost za splnění náležitostí přiložených dokumentů tak zůstává plně na účetní jednotce.

Dle § 18 nařízení vlády č. 351/2013 Sb. je upravován formát elektronických dokumentů, vkládaných do sbírky listin – vkládání naskenovaných dokumentů, jejíchž forma znemožňovala další strojové zpracování, čitelnost a využitelnost dat právě například v účetních závěrkách, bude zrušeno. Nyní se dle nařízení mohou vkládat do sbírky pouze dokumenty ve formátu s textovou vrstvou neboli Fortable Document Format (přípona PDF) a Extensible Hypertext Markup Language (přípona XHTML). Cílem je vyšší formální kvalita informací, které budou čitelné strojově, i lidsky, což umožňují právě zmíněné formáty.

Dalším souvisejícím cílem navržené změny je postavit najisto otázku formálních náležitostí předmětných listin vkládaných do sbírky listin, konkrétně obecného požadavku na podpis. V případě listiny podané v elektronické podobě lze podpis osoby, která listinu podepsala nahradit uvedením jména osoby a slovy „vlastní rukou“ nebo zkratkou „v.r.“. Za shodu s originálem a správnost do sbírky vkládaných písemností odpovídá podatel. V případě úředně ověřeného podpisu se dále uvede označení úřadu, pořadové číslo úředně ověřeného podpisu, datum úředního ověření a jméno osoby, která úřední ověření provedla.

Zdroj: https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-prijmu/informace-stanoviska-a-sdeleni/2021/informace-k-novele-zakona-o-ucetnictvi

Autor článku: Denisa Musilová