Odpisy dlouhodobého majetku

19.11.2009

picture

Zpět na výpis

Dlouhodobý majetek má ve vedení účetnictví a při výpočtu daně z příjmu odlišné postavení od běžných výdajů (nákladů). Nepatří totiž mezi daňově uznatelné výdaje. Abychom dlouhodobý majetek mohli použít pro snížení daňového základu, používáme tzv. odpisy dlouhodobého majetku. Odpisování znamená, že pořizovací (vstupní) cena majetku je rozložena do několika daňových a účetních období.

Dva druhy odpisů

Odpisování majetku se provádí nadvakrát. Jednou jako daňové odpisy při výpočtu daně z příjmu a  pak jako účetní odpisy ve vedení účetnictví. Způsoby výpočtu daňových a účetních odpisů se od sebe liší. Daňové odpisy mají v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu přesně určený počet let odpisování. Zákon např. stanový dobu odpisu na pět let a dále už se nezjišťuje, jestli majetek byl používám tři roky nebo sedm let. Naopak účetní odpisy se řídí zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví.

Účetní odpisy dlouhodobého majetku

Účetní odpisy mají za úkol zaznamenávat skutečný stav majetku a podnikatelský subjekt si proto sám určuje metodu (časovou a výkonovou) a dobu odpisování pro každý dlouhodobý majetek zvlášť.

Časové odpisování

Metoda časového odpisování je postavena na předpokladu snižování hodnoty majetku v závislosti na délce jeho používání. Podle typu majetku volíme rovnoměrné, zrychlené (degresivní) či zpomalené (progresivní) účetní odpisy. Pokud např. plánujeme nově zakoupený automobil používat každý rok přibližně stejně a jeho hodna bude klesat stejnou rychlostí, použijeme rovnoměrné odpisování. Zrychlené odpisy jsou typické pro počítače, kdy k největšímu poklesu ceny dochází v prvních letech používání. Naopak budovy na ceně ztrácí až ke konci své životnosti.

Výkonové odpisování

Výkonové odpisování používáme u majetku, jehož hodnota se snižuje mírou jeho skutečného využívání. Typickým příkladem je výrobní zařízení, u kterého je životnost dána počtem zhotovených výrobků. Odpis v jednotlivých letech vypočítáme vynásobením odpisového koeficientu a např. počtem výrobků v daném roce. Odpisový koeficient je určen poměrem vstupní ceny majetku a přepokládaným počtem kusů výrobků, který za svou životnost může vyrobit.

Účtování odpisů

Účetní odpisy, časové i výkonové, zapisujeme do nákladového účtu 551 – Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku. Dále nesmíme zapomenout odpis zaúčtovat do souvztažného účtu 07 – Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku nebo účtu 08 – Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku.

Daňové odpisy dlouhodobého majetku

Daňové odpisy dlouhodobého majetku mají podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu přesně stanovený počet let odpisování. Navíc od sebe rozlišujeme majetek hmotný a nehmotný, který dále dělíme do odpisových skupin s různou dobou odpisování.

Odpis hmotného majetku

Pořizovací cena dlouhodobého hmotného majetku musí být více než 40 000,- Kč. Jeho přesné rozdělení do odpisových skupin je uvedené v příloze č. 1 zákona o daních z příjmu. Stejně jako u účetních odpisů si můžeme zvolit mezi rovnoměrných a zrychleným časovým odpisováním.

Tabulka pro rovnoměrné daňové odpisy
Odpisová skupina Doba odpisování Počet % v prvním roce odpisování Počet % v následujících letech odpisování
1 3 roky 20 40
2 5 let 11 22,25
3 10 let 5,5 10,5
4 20 let 2,15 5,15
5 30 let 1,4 3,4
6 50 let 1,02 2,02

Zrychlené daňové odpisy umožňují v prvním roce odepsat vyšší částku než u rovnoměrných odpisů. Výpočet zrychlených odpisů je poměrně složitý a používá se při něm tzv. koeficient pro zrychlené odpisování podle odst. 2 v § 32, zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu. Zkušený účetní, který se bude přesně držet zákona a vzorců výpočtů, si s jeho výpočtem poradí.

Odpisy nehmotného majetku

Nehmotný dlouhodobý majetek bude mít pořizovací cenu od 60 000,- Kč a má následující odpisové skupiny:

  • audiovizuální díla s dobou odpisu 18 měsíců;
  • software a nehmotné výsledky výzkumu a vývoje se odepisuje po dobu 36 měsíců;
  • zřizovací výdaje, které musejí být odepisovány 60 měsíců a
  • ostatní nehmotný majetek se 72 měsíci odepisování.

Fyzické osoby, které mají příjmy podle § 7 a § 9 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu dlouhodobý nehmotný majetek neodepisují. Jeho celou pořizovací cenu uplatňují jako daňově uznatelný výdaj (náklad) v daňovém období, ve kterém byl vynaložen.

Nezákonné zjednodušení odpisů

Je třeba mít na paměti, že účetní odpisy nelze dělat stejným způsobem jako daňové odpisy. Sice by to ušetřilo čas, ale při případné kontrole je to považováno za chybu v účetnictví. Daňové odpisy se řídí zákonem o dani z příjmu a výpočet účetních odpisů vychází ze zákona o účetnictví. Podnikatelé, kteří si vedou jen daňovou evidenci, mají situaci o něco jednodušší. Dlouhodobý majetek odpisují pouze daňově.

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.