Změna podmínek u osvobození příjmů z prodeje rodinného domu a „bytu“

17.1.2022

picture

Zpět na výpis

Novela zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen „ZDP“) přinesla zpřísnění podmínek pro uplatnění osvobození u příjmů z prodeje rodinného domu nebo bytové jednotky podmíněného vynaložením získaných prostředků na obstarání bytové potřeby. Tyto zpřísněné podmínky jsou platné již pro zdaňovací období roku 2021.

Při prodeji rodinného domu nebo jednotky dle § 4 odst. 1 písm. a) ZDP existuje nárok na osvobození takového příjmu od daně z příjmů fyzických osob, a to i za předpokladu, že prodávající rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, včetně souvisejícího pozemku, v nich měl bydliště před prodejem bezprostředně po dobu kratší jak 2 roky, a to při splnění dvou podmínek:

I.                     Použití získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby a

II.                   Podání oznámení o získání těchto prostředků ve lhůtě pro podání přiznání za zdaňovací období, ve kterém poplatník tyto prostředky obdržel, přičemž termín pro podání daňového přiznání se odvíjí dle způsobu jeho podání.

Termín pro podání daňového přiznání za rok 2021 je 1.4.2022, v případě podání elektronicky 2.5.2022 nebo v případě, že přiznání podává daňový poradce do 1.7.2022.

Neoznámení této skutečnosti správci daně do konce této lhůty, má za následek nemožnost použít výše zmíněné osvobození od daně z příjmů fyzických osob.

První podmínka se považuje za splněnou za předpokladu, že prostředky získané z prodeje jsou použity na obstarání bytové potřeby do konce zdaňovacího období bezprostředně následujícího po zdaňovacím období, ve kterém poplatník dané prostředky získal či použitím částky odpovídající získaným prostředkům na obstarání vlastní bytové potřeby před jejich získáním, avšak nejdříve ve zdaňovacím období bezprostředně předcházejícím zdaňovacímu období, ve kterém poplatník tyto prostředky získal.

Závěrem je nutné upozornit, že povinnost podat oznámení je také podmínkou pro možnost uplatnění osvobození od daně z příjmů fyzických osob i v případě dalších osvobození, které jsou podmíněny vynaložením získaných prostředků na obstarání vlastní bytové potřeby. Např. pokud prodejce nenaplní 10letý časový test mezi dobou nabytí a prodejem nemovitosti dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. b) ZDP nebo osvobození náhrady za uvolnění bytu dle § 4 odst. 1 písm. v) ZDP.

Zdroj:

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy-gfr/tiskove-zpravy-2021/zmena-podminek-u-osvobozeni-prijmu-z