15. 02. 2018

Přehled daňových změn 2018

Změny v oblasti uplatnění paušálních výdajů u daně z příjmů pro rok 2018

Od roku 2018 dojde k omezení maximální částky výdajů, které si bude moci uplatnit poplatník, který uplatňuje paušální výdaje. Zároveň si bude moci poplatník uplatnit slevu na manžela/manželku a daňové zvýhodnění na dítě i při paušálních výdajích. Maximální částka paušálního výdaje je stanovena na 800 tis. Kč u 80% paušálu, 600 tis. Kč u 60% paušálu, 400 tis. Kč u 40% paušálu a 300 tis. Kč u 30% paušálu. Tyto výdaje odpovídají výši příjmů 1 000 000 Kč. Pokud bude mít poplatník příjmy vyšší, může paušální výdaje uplatnit také, ale pouze ve výše uvedených částkách.

Za rok 2017 si ještě bude moci poplatník zvolit, zda si vybere úpravu pro rok 2016, tj. vyšší paušální výdaje bez možnosti slevy na manžela/ku a dítě, nebo úpravu pro rok 2018, tj. nižší paušální výdaje a možnost odečtu slevy na manžela/ku a daňového zvýhodnění na dítě.

Změny v účetní závěrce 2018

Od roku 2018 budou novelizovány prováděcí vyhlášky k zákonu o účetnictví. Nastane změna v názvosloví a uspořádání některých položek rozvahy. 

Změna sazeb zahraničního stravného

Zahraniční stravné se mění podle vyhlášky č. 401/2017 Sb. od 1. 1. 2018. Jedná se zejména o Německo, Rakousko, Itálii, Francii, Slovensko a Polsko.

Platba daně z nemovitých věcí jednoduše přes SIPO nebo na základě údajů zaslaných e‑mailem

Finanční správa již v předchozích zdaňovacích obdobích zavedla službu placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí na e‑mail.

Aby mohli poplatníci tuto službu využívat, musí vyplnit tiskopis „Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO a předložit jej příslušnému pracovišti finanční správy nejpozději do 31. ledna 2018 nebo tiskopis „Žádost ve věci zasílání údajů pro placení daně z nemovitých věcí e-mailem“, který musí předložit příslušnému finančnímu úřadu nejpozději do 15. března 2018.

Jednání expertní skupiny ve věci zajišťovacích příkazů

V lednu 2018 proběhlo jednání expertní skupiny ve věci zajišťovacích příkazů. Byly navrženy změny správní praxe při realizaci zajišťovacích příkazů tak, aby byl zajišťovací příkaz užíván výhradně jako mimořádný nástroj pro zabránění daňovým únikům. Jedna z navrhovaných alternativ byla, aby u standardně fungujícího subjektu bylo zřízeno zástavní právo na majetek dotčeného subjektu, bude-li majetek dostačující, namísto vydávání exekučního příkazu. V případě standardně fungujícího daňového subjektu, který nemá majetek postižitelný zástavním právem nebo je jeho majetek vzhledem k výši zajišťovacího příkazu nedostatečný, byl diskutován návrh na zavedení institutu tzv. dozorového správce, jehož cílem by bylo dohlédnout na to, aby daňový subjekt po dobu zajištění daně vykonával standardní ekonomickou činnost a zároveň nevzdaloval svůj majetek z dosahu správce daně.

Jednotlivé návrhy na legislativní změny budou Ministerstvem financí předloženy a poskytnuty k připomínkování.

DPH není základem daně z nabytí nemovitých věcí

Finanční správa potvrdila, že součástí základu daně u daně z nabytí nemovitých věcí není daň z přidané hodnoty (dále jen „DPH“). Tento postup lze uplatnit u převodů, které proběhly od 1. 1. 2014, a to i po novele. Platí to i v případech, kdy je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí nabyvatel a cena sjednaná je včetně DPH. V případě, že je již dané řízení ukončeno, ale daň z nabytí byla vyměřena ze základu daně včetně DPH, existuje zde možnost podat dodatečné daňové přiznání.

Doporučujeme prověřit skutečnost, zda má daňový poplatník možnost toto přiznání podat.

Finanční správa dále doporučuje, aby ve smlouvách týkajících se nabytí vlastnického práva k nemovité věci byla v zájmu jednoznačného stanovení základu daně pro účely daně z nabytí nemovitých věcí jednoznačně vyčíslena částka odpovídající základu daně z přidané hodnoty.

Certifikovaná osoba povinná k dani povede ke snížení administrativy

V rámci zlepšení stávajícího systému DPH by osoby povinné k dani měly mít možnost za určitých podmínek získat status certifikované osoby. Tyto osoby by měly mít možnost aplikovat zjednodušení pro dodání zboží v konsignačním skladu, čerpat ze zjednodušení pravidel pro osvobození přeshraničních dodávek od DPH. Jedná se o takzvaný „white list“ spolehlivých plátců. Nařízení rady navrhlo účinnost k 1. lednu 2019.

Zásadní úpravy zákona o evidenci tržeb

Ústavní soud dne 15. prosince 2017 rozhodl o zásadních úpravách zákona o evidenci tržeb. S účinností od 1. března 2018 přestanou být evidovány tržby uskutečněné prostřednictvím platebních karet, účtenky nebudou obsahovat DIČ prodejce a zároveň se odkládá 3. a 4. etapa EET na neurčito. Dále jsou z evidence tržeb vyjmuty osoby úplně a prakticky nevidomé a hluchoslepé.

Autoři: tým daňových expertů poradenské skupiny APOGEO, e-mail: tax@apogeo.cz, tel.: +420 267 997 700

Nechte si zasílat náš newsletter

Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.