Podmínky užívání a ochrana osobních údajů

INFORMOVANÝ SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO OBCHODNÍ PARTNERY DLE OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  (GDPR)

Správcem osobních údajů je skupina PKF APOGEO (PKF APOGEO, s.r.o., PKF APOGEO Esteem, a.s., PKF APOGEO Audit, s.r.o., PKF APOGEO Group, SE, PKF APOGEO Transactions, s.r.o.).

Kontaktní osoba:
Petr Rada
tel: +420 267 997 766
e-mail: petr.rada@pkfapogeo.cz 

Správce údajů dále poskytuje informace o zpracování osobních údajů

(1) Účel zpracování: Správce údajů bude zpracovávat osobní údaje subjektu údajů pro účely zasílání novinek a obchodních sdělení skupiny PKF APOGEO v elektronické podobě emailem. Subjekt údajů má právo kdykoliv svůj email z databáze odstranit kliknutím na tlačítko „Odhlásit se“ v zápatí každého jednotlivého emailu. Další práva Subjektů údajů jsou uvedena v informacích níže.

(2) Právní základ: - Souhlas subjektu údajů: pro účely zasílání novinek a obchodních sdělení emailem - Oprávněný zájem: pro účely zasílání novinek a obchodních sdělení emailem stávajícím klientům o produktech a službách, které souvisejí s těmi, které klient v minulosti objednal.

(3) Zpracovatelé osobních údajů: Získané osobní údaje nebudou poskytnuty k dalšímu zpracování dalším externím zpracovatelům.

(4) Další příjemci: Správce údajů může z důvodu oprávněného zájmu či plnění smlouvy zpřístupnit poskytnuté osobní údaje správcem údajů pověřeným smluvním partnerům v oblasti IT služeb a technologií, marketingových služeb či poradenských služeb, jejichž konkrétní kategorie budou subjektům údajů sděleny na vyžádání.

(5) Další třetí strany: Správce údajů poskytuje z důvodu státního dozoru, prevence, vyšetřování, odhalování či stíhání trestných činů nebo výkonů trestů, včetně ochrany před hrozbami pro veřejnou bezpečnost a jejich předcházení, osobní údaje příslušným orgánům veřejné moci nebo jiným subjektům, jež jsou oprávněni ke zpracování osobních údajů.

(6) Doba uložení osobních údajů: Správce údajů uchovává osobní údaje v souladu se zákonnou archivační povinností.

(7) Automatizované zpracování osobních údajů: Ve společnosti nedochází k automatizovanému zpracování osobních údajů.

(8) Práva subjektu údajů:

Právo na přístup k osobním údajům – subjekt údajů má právo na přístup k osobním údajům, které se ho týkají, správce údajů je povinen poskytnout kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu a doplnění osobních údajů – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu opravil nebo doplnil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají.

Právo na výmaz – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se ho týkají, pokud:

- osobní údaje nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány
- subjekt údajů odvolá souhlas k zpracování osobních údajů
- subjekt údajů vznese námitky proti zpracování
- osobní údaje byly zpracovány protiprávně
- uchování osobních údajů nepředepisují další relevantní zákonné předpisy - se nejedná o veřejný zájem v oblasti veřejného zdraví, archivace, vědeckého či historického výzkumu, statistiky
- se nejedná o výkon nebo obhajobu právních nároků.

Právo na omezení zpracování – subjekt údajů má právo na to, aby správce údajů v odůvodněných případech omezil zpracování osobních údajů.

Právo na přenositelnost osobních údajů – subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, ve strukturované, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci.

Automatizované individuální rozhodování – subjekt má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování včetně profilování, pokud toto není nezbytné pro plnění smlouvy.

Právo podat stížnost u dozorového úřadu – subjekt údajů má právo podat stížnost u dozorového úřadu, tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Právo vznést námitku – subjekt údajů má právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, správce údajů tyto údaje v neodůvodněných případech dále nesmí zpracovávat. Námitku lze vznést kdykoliv proti zpracování pro účely přímého marketingu. 

(9) Neposkytnutí osobních údajů: Subjekt údajů musí poskytnout osobní údaje, má-li zájem o zasílání informací, novinek a obchodních sdělení emailem. V opačném případě by bylo zasílání znemožněno.

 

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRO KLIENTY A DODAVATELE

OBECNÉ INFORMACE O PODMÍNKÁCH UŽÍVÁNÍ