Vyšetřování

 

Cílem forenzního vyšetřování je zejména minimalizace finančních ztrát způsobených společnostem podvodným jednáním, zpronevěrami majetku, korupčním jednáním či zneužitím postavení ve střetu zájmů na různých úrovních.

Naší ambicí je poskytovat tyto služby v takovém rozsahu a kvalitě, který klientovi zajistí maximální možnou eliminaci potenciálních škod nebo jejich detekci a v případě újmy již způsobené nabídnout reálné a dosažitelné možnosti jejího řešení.

 

Oblasti poskytovaných služeb

 • Forenzní analýza účetnictví
  analýza a vyhodnocení dostupné účetní dokumentace včetně základního screeningu potenciálního podvodného jednání, v případě požadavku klienta zajistíme rekonstrukci účetnictví
 • Analýza elektronických dat a informací
  detekce a identifikace nestandardních transakcí a trendů
 • Operativní činnosti
  získávání informací a důkazních materiálů v zájmovém prostředí
 • Detekce potenciálního střetu zájmů
  identifikace latentních vazeb zaměstnanců nebo odpovědných osob a osob jim blízkých na obchodní partnery nebo dodavatele společnosti
 • Vedení investigativních pohovorů
  zajištění profesionálního přístupu k přípravě a realizaci vyšetřovacího pohovoru
 • Identifikace pachatele včetně kvantifikace škody
  zaměření investigace na odhalení konkrétního pachatele, zajištění důkazního materiálu, případně vyčíslení škody pro trestní řízení
 • Podpora pro trestní řízení a soudní spory
  shromáždění, analýza a vyhodnocení kvalifikovaných podkladů pro trestní řízení nebo obchodně-právní spory -˃ v případě požadavku klienta vystupujeme v roli soudního znalce
  (PKF APOGEO Esteem, a. s.)
 • preventivní protikorupční služba spočívající v prověření integrity třetích stran a jejich vztahové analýzy (veřejné zdroje)
 • předakviziční prověrka Due diligence za účelem zjišťování a vyhodnocování informací potřebných pro relevantní investiční rozhodnutí
 • asistence při prověřování a vyhodnocování oznámení a případně jejich faktické řešení, podpora implementace procesu whistleblowingu pro veřejný i soukromý sektor, zřízení etické linky
S kým můžete mluvit o vyšetřování
Slavomír Katolický Manager Special Services

slavomir.katolicky@apogeo.cz +420 778 973 314

Kontaktujte nás

Reference

Naším úkolem bylo zajistit podklady, identifikovat a zdokumentovat tituly podvodného jednání statutárního orgánu, včetně identifikace osob ve zločinném spolčení, jež mělo charakter masivního odlivu finančních zdrojů společnosti vedoucího k její insolvenci.

Naše zpráva, včetně zajištěné dokumentace, byla podkladem pro trestní oznámení na statutární orgán společnosti.

Naší úlohou bylo vyšetřování činnosti dvou ředitelů subjektu a dokumentace jejich trestné činnosti ve formě vyvádění majetku subjektu zejména ve formě moderovaných výběrových řízení a následných dodávek fiktivních služeb.

Výsledky naší práce využil zřizovatel k personální obměně ředitelů subjektu, revizi konkrétních procesů minimalizujících vyvádění majetku ze subjektu a uplatnění náhrady vzniklé škody.

Naším úkolem bylo v rámci ekonomické prověrky mj. identifikovat obvyklost dodavatelských a odběratelských vztahů ve vazbě na možné nehospodárné vynakládání prostředků s cílem osobního obohacení některých řídících pracovníků. Analýzy byly prováděny z dat účetního deníku pomocí filtrace vybraných nákladů a finančních operací ve vazbě na identifikované nepřímo spojené osoby, či jiné podezřelé osoby a subjekty. Dále bylo provedeno dotazování na dané transakce a smluvní vztahy jak s podezřelými, tak s protistranami.

Naše zpráva, včetně souhrnných analýz, byla podkladem pro personální změny a revizi konkrétních procesů minimalizující obdobná rizika v budoucnu.

Zakázka spočívala v prověření nestandardních kroků bývalého vedení obce a dokumentace výše možné škody z tohoto jednání, která obci vznikla především z titulu výběrových řízení na stavební práce v katastru obce a plánované, avšak v důsledku nesplnění podmínek z důvodů netransparentnosti nepřiznané dotace na jejich realizaci.

Po provedení prověrky jsme identifikovali několik výběrových řízení, ze kterých obci vznikla významná škoda v poměru k jejímu ročnímu rozpočtu, zároveň jsme připravili důkazní materiál pro další právní kroky obce.

Zakázka byla realizována pro zahraniční mateřskou společnost. V rámci české pobočky byly managementem v zahraničí detekovány nestandardní kroky a chování českého managementu. Předmětem zakázky bylo odhalení úniků peněžních prostředků ze společnosti či dalších potenciálních podvodných jednání. V rámci prověrky jsme detekovali 2 hlavní oblasti, ve kterých došlo k podvodu ze strany českého managementu. Konkrétně byly identifikovány fiktivně vystavené faktury za služby cestovní kanceláře (letenky, hotely apod.) v průběhu několika let a zneužívání pozice ředitele s ohledem na počet služebních automobilů, jejich cenu, výbavu apod. Uvedeným jednáním vznikla české pobočce významná škoda.

Námi vypracovaná podrobná zpráva sloužila právnímu zástupci jako podklad pro podání trestního oznámení.

Zakázka spočívala v prověření veškeré dokumentace ke stavební činnosti společnosti – zejména stavebních deníků, a to s ohledem na fakturaci od jednoho konkrétního dodavatele, kdy se společnost domnívala, že dochází k nadhodnocení fakturace či fakturaci neprovedených prací. V rámci naší činnosti jsme prověřili výše uvedené skutečnosti a bylo zjištěno, že přílohy k fakturaci s rozpisem provedené práce a hodin neodpovídají stavebním deníkům.

Výsledkem prověrky bylo vypracování manažerského shrnutí provedených prací s identifikovanými zjištěními.

 

Kontaktujte nás pro bližší informace

Celková velikost přílohy nesmí překročit 10 MB.
Přílohy můžete zasílat ve formátu doc, pdf, ppt, txt, xlsx a zip.